Algemene voorwaarden De Thuisadvocaat

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van aan De Thuisadvocaat verbonden advocatenkantoren, hierna te noemen De Thuisadvocaat. Onder De Thuisadvocaat wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.

Opdracht

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door De Thuisadvocaat niet eerder aanvaard dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever en betaling door de opdrachtgever van een voorschot indien dit is vastgesteld.

De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer is het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder de naam De Thuisadvocaat werkzaam zijn.

De toepasselijkheid van de artt. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.

Uitvoering werkzaamheden

De Thuisadvocaat zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten.

Alle opdrachten kunnen worden uitgevoerd door iedere jurist, verbonden aan De Thuisadvocaat.

De Thuisadvocaat kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, hieronder begrepen niet aan De Thuisadvocaat verbonden juristen.

De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door De Thuisadvocaat opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken aan De Thuisadvocaat. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.

Zowel De Thuisadvocaat als de opdrachtgever hebben het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

Voor klachten over de uitvoering van de werkzaamheden bestaat een klachtenregeling, welke voorziet in klachtbehandeling door een onafhankelijke externe klachtbehandelaar (zie klachtenregeling). In het geval de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan een beroep worden gedaan op De Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag (postadres: postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

Honorarium en kosten

De Thuisadvocaat brengt voor de uitvoering van haar werkzaamheden een uurtarief in rekening. Per opdracht zal met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief worden overeengekomen. Het uurtarief kan door De Thuisadvocaat periodiek worden verhoogd. De Thuisadvocaat zal de opdrachtgever hier vooraf schriftelijk van op de hoogte stellen.

De Thuisadvocaat kan telkens een voorschot vaststellen en na verbruik van dit voorschot telkens een nieuw voorschot verlangen. Een opdracht is niet eerder aanvaard dan na betaling van het eerste voorschot, indien een voorschot is vastgesteld. De opdrachtgever geeft toestemming aan De Thuisadvocaat om naast het in rekening te brengen uurtarief, kosten te maken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Hieronder kan onder meer, derhalve niet uitsluitend, worden verstaan: vertaalkosten, betekeningskosten, vastrecht, onderzoekskosten, reiskosten en andere verschotten.

Betaling, opschorting, rente en incasso

Door De Thuisadvocaat verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na verzending daarvan te worden voldaan door de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient de opdrachtgever dit op straffe van verval van het recht daarvan binnen veertien dagen na verzending schriftelijk kenbaar te maken aan De Thuisadvocaat, zulks onder vermelding van de gronden waarop de betwisting berust.

Indien na verloop van de betalingstermijn van een factuur het volledige factuurbedrag niet is ontvangen dan heeft De Thuisadvocaat het recht alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. Van het opschorten van de werkzaamheden zal De Thuisadvocaat de opdrachtgever op de hoogte stellen. De Thuisadvocaat is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting van de werkzaamheden.

Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf dat moment kan De Thuisadvocaat tevens incassomaatregelen treffen waarbij de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd ter hoogte van 15% over het verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid

Voor de beroepsaansprakelijkheid van De Thuisadvocaat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering. De Thuisadvocaat is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden. De Thuisadvocaat heeft toestemming van de opdrachtgever om bij inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Personen werkzaam bij De Thuisadvocaat zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.

Archivering

Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende 5 jaar worden bewaard in het archief van de betreffende advocaat. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden. Aan de opvraag van het dossier kunnen kosten verbonden zijn, welke bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. 

Na verloop van 5 jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd tenzij deze voor het verstrijken van de termijn van 5 jaar zijn opgevraagd bij De Thuisadvocaat.